S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 chumbi    callana  cachiguango, cachihuangu (cachi-huangu) 
 lluqui  ñahui  pachayachachi (pacha-yachachi) 
 guachala (gua-chala) (guacha-la)*  chimbo, chimbu  llacta 
 waya  tandapi (tanda-pi)  supay 
 chaquisara (chaqui-sara)  caiza, caisa*  pilca* 
 yaguar, yahuar, yawar  oshota  putucho, putuchu (putu-uchu) 
 tupicocha, tupicucha (tupi-cucha)  hualu, walu  chirincho (chiri-inchu) 
 guaraqui, huaraqui (huara-qui), waraqui  simiruco, shimirucu (shimi-rucu)  pilco, pilku 
 cahuas  coyago, cuyagu (cuy-agu)*  chaquiñan (chaqui-ñan)  huachi  huachi  huachi 
 colca, kolka  pachacamac (pacha-camac)  huagra 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed