S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 t´inkana  cahuas  tandapi 
 imbabura  guacán  qasa 
 qallpa, calpa  qara  quilla 
 yapa  yari  machac 
 pacha  yanuc  chawchu 
 masacuna  kala  mujan da 
 camba  minka  lican 
 aña quitu  oyambaro  guambu, huambu 
 pirca, pirka  t´inkana  awanu  paltaucu  waña, guaña*  sinche, sinchi* 
 tupo, tupu  males,   malis, malliy  pingo, pingu 
 tufiño  oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru)  mishque 
 huachiculca  culca  chapo, chapu 
 cotona, cutuna  palla  nayon 
 ullaguanga  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  nayon 
 yana  paxi, pacsi, phaxsi  fuya fuya 
 punchao  zuania  caqui, kaqui, caaque 
 rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején  ullaguanga 
 tituaña  tullpanchich  shunga 
 quilico, quilicu  fuya fuya  timbushca 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed