S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 kushi  yatchil  chiriacu 
 tabango, tabangu (taba-angu)*  taba  yaranga (yara-anga)* 
 yatchil  ker  camba huasi 
 huambra  claribet  guansha, huansha 
 kururu  ñanpi (ñan-pi)  ñawpa, ñaupa 
 ñan  omoto  tuña 
 puca  chiriacu  tabango, tabangu (taba-angu)* 
 irubi  nayon  tuña 
 gualotuña, gualutuña (gualu-tuña)  nata  inchic  puzun  chulca  cholan, chulan 
 paititi  ñawi  yaruqui 
 ñucanchi   llacta  chiquinquira (chiquin-quira)  t´inkana 
 cahuas  tandapi  imbabura 
 guacán  qasa  qallpa, calpa 
 qara  quilla  yapa 
 yari  machac  pacha 
 yanuc  chawchu  masacuna 
 kala  mujan da  camba 
 minka  lican  aña quitu 
 oyambaro  guambu, huambu  pirca, pirka 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed