S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 achiña (achik-ñan)*  curiquingue, curiquingui (curi-quingui), curiquinga  kushi 
 yatchil  chiriacu  tabango, tabangu (taba-angu)* 
 taba  yaranga (yara-anga)*  yatchil 
 ker  camba huasi  huambra 
 claribet  guansha, huansha  kururu 
 ñanpi (ñan-pi)  ñawpa, ñaupa  ñan 
 omoto  tuña  puca 
 chiriacu  tabango, tabangu (taba-angu)*  irubi 
 nayon  tuña  gualotuña, gualutuña (gualu-tuña)  nata  inchic  puzun 
 chulca  cholan, chulan  paititi 
 ñawi  yaruqui  ñucanchi   llacta 
 chiquinquira (chiquin-quira)  t´inkana  cahuas 
 tandapi  imbabura  guacán 
 qasa  qallpa, calpa  qara 
 quilla  yapa  yari 
 machac  pacha  yanuc 
 chawchu  masacuna  kala 
 mujan da  camba  minka 
 lican  aña quitu  oyambaro 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed