S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 huagra  cambá  auyu 
 karanki  chaucha  guasgua* 
 sucho, suchu  charijayac  alpa 
 pilche, pilchi  yango, yangu  cucayo 
 huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  cucho, cuchu  coro, curu* 
 tulca, tulqa  kitu  sacha 
 zumbambico  yacolla  sumak 
 mismis  wallu  tambo 
 zumbambico  khala  ashanga  wallurisqa  kara  imba 
 guañuna, huañuna, wañuna*  guangu  cuzco, qosqo* 
 kachi,cachi  pushac  michinal 
 micuna  wuagra  chocho, chuchu 
 pilco, pilku  samai  putuco 
 guayanay  inti ñan  warmi 
 mashas  ticti  chuma, chumay 
 cachi , kachi  cotopaxi  chaqui 
 chipitxi  turucas  pite, piti 
 nina  wanka  wiru 
 nuna  mayta  rigra 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed