S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 claribet  guansha, huansha  kururu 
 ñanpi (ñan-pi)  ñawpa, ñaupa  ñan 
 omoto  tuña  puca 
 chiriacu  tabango, tabangu (taba-angu)*  irubi 
 nayon  tuña  gualotuña, gualutuña (gualu-tuña) 
 nata  inchic  puzun 
 chulca  cholan, chulan  paititi 
 ñawi  yaruqui  ñucanchi   llacta 
 chiquinquira (chiquin-quira)  t´inkana  cahuas  tandapi  imbabura  guacán 
 qasa  qallpa, calpa  qara 
 quilla  yapa  yari 
 machac  pacha  yanuc 
 chawchu  masacuna  kala 
 mujan da  camba  minka 
 lican  aña quitu  oyambaro 
 guambu, huambu  pirca, pirka  t´inkana 
 awanu  paltaucu  waña, guaña* 
 sinche, sinchi*  tupo, tupu  males,   malis, malliy 
 pingo, pingu  tufiño  oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru) 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed