S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 chawchu  masacuna  kala 
 mujan da  camba  minka 
 lican  aña quitu  oyambaro 
 guambu, huambu  pirca, pirka  t´inkana 
 awanu  paltaucu  waña, guaña* 
 sinche, sinchi*  tupo, tupu  males,   malis, malliy 
 pingo, pingu  tufiño  oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru) 
 mishque  huachiculca  culca 
 chapo, chapu  cotona, cutuna  palla  nayon  ullaguanga  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania) 
 nayon  yana  paxi, pacsi, phaxsi 
 fuya fuya  punchao  zuania 
 caqui, kaqui, caaque  rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején 
 ullaguanga  tituaña  tullpanchich 
 shunga  quilico, quilicu  fuya fuya 
 timbushca  japa  cucayo 
 paccha, phajcha  jirca  yanayacu (yana-yacu) 
 yacel , yachil, yatzil  apangora, apangura (apa-angura)  guamani, huamani, wamani* 
 picalqui (pical-qui)  michinal  lluqui 
 manangón (góna)  *atabalipa  pilca* 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed