S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

Pending anonymous requests to solve

 pacheco, pachicu*  tuto, tutu  pumbo, pumbu 
 pinto, pintu*  pilche, pilchi  penco, pincu 
 paute, pauti  panchi, paanchi  toa, tua 
 to, tu  pala, phala  molle, mulli 
 illa quitu  illa quitu  sisalema, sisalima* 
 huayra   huacta  guaras, huaras  guambu, huambu 
 guaman, huaman, waman*  guacsa, huacsa  curaca, kuraq 
 cunro, cunru  cuichi, k´uychi  coto, cutu, kutu 
 cotama, cutama, kutama  collao, kkolláu, cullau  colla, culla, kulla  colcha, culcha, kulcha*  cocha, cucha, kucha  coca, cuca 
 chuso, chusu, chuzzu  churo, churu  chota, chhota 
 cholan, chulan  chilpe, chilpi  chillo, chillu 
 chil chil  chico, chicu  chiche, chichi 
 checa, ch´eqa  charro, charru*  chamo, chamuc 
 chamico, chamicu  chamaco, chamacu  chacana, chakana, chaka hanan 
 ch inche, chinchi  cango, cangu  cala, kala, khala, qala 
 cacho, cachu  yacolla, yaculla  ullu quitu 
 quilla quitu  mishque, mishqui  mauca quitu 
 guayo, guayu  gualea, gualia, hualia  guaca, huaca 
 cororo, cururu, kururu  caitu, kaitu  aulo, aulu 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed