S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 llocu  nueche  narbaxu 
 maciu ,a  mayu  tayuela 
 buey de mar  prado  caleia 
 estómago  nieru  fartucu ,a 
 bable  llambión  farrucu ,a 
 fayuela  berza  achiperres 
 amestu  conteníu,ida  otru,a 
 oxetivu,a  cencerru  vascu,a 
 bonatardi  zaramucu,a  bonanueche  semeya  iguesmelo  bable 
 fatu ,a  tona  llambión 
 tona  achiperres  agora 
 abondu  amariellu ,a  galipote 
 xixón  xeláu  guaje 
 meca  saya  fariña 
 tar como una maniega  puga  faltosu,a 
 emberzau,ada  arxentinu,a  gallegu,a 
 tratáu,ada  duelu1  mocada1 
 pixuetu,a  mozu,a  zada 
 llocu,a  zamoranu,a  espurríu,da 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed