S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 berza  achiperres  amestu 
 conteníu,ida  otru,a  oxetivu,a 
 cencerru  vascu,a  bonatardi 
 zaramucu,a  bonanueche  semeya 
 iguesmelo  bable  fatu ,a 
 tona  llambión  tona 
 achiperres  agora  abondu 
 amariellu ,a  galipote  xixón 
 xeláu  guaje  meca  saya  fariña  tar como una maniega 
 puga  faltosu,a  emberzau,ada 
 arxentinu,a  gallegu,a  tratáu,ada 
 duelu1  mocada1  pixuetu,a 
 mozu,a  zada  llocu,a 
 zamoranu,a  espurríu,da  cotón 
 farrucu ,a  xaldu,a  probe 
 vaqueru,a  aza  debalu 
 senciellu,a  xetu  espurrir 
 bruño  xatu,a  goxo 
 frayáu,ada  espetar  colgáu,ada 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed